Algemene voorwaarden

De onderstaande algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Roermond.

Artikel 1
Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst van Van Birgelen Webdesign m.h.o.n Website-4U voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

Artikel 2
Definities
2.1 Website-4U: de webdesign-afdeling van het Van Birgelen Webdesign. Van Birgelen Webdesign m.h.o.n. Website-4U is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Roermond onder het nummer 13033198.
2.2 Opdrachtgever: de particulier of rechtspersoon met wie Van Birgelen Webdesign m.h.o.n. Website-4U een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.
2.3 Website: een op naam van opdrachtgever gemaakte presentatie voor gebruik op internet. Deze bestaat uit een geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale documenten, afbeeldingen, scripts en databases.

Artikel 3
Offertes
3.1 Van Birgelen Webdesign m.h.o.n Website-4U is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 10 werkdagen wordt bevestigd.
3.2 De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief 19% BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4
Uitvoering van de overeenkomst
4.1 Van Birgelen Webdesign m.h.o.n Website-4U zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
4.2 Indien en voorzover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Van Birgelen Webdesign m.h.o.n Website-4U het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Van Birgelen Webdesign m.h.o.n Website-4U aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Van Birgelen Webdesign m.h.o.n Website-4U worden verstrekt. Indien de voor uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Van Birgelen Webdesign m.h.o.n Website-4U zijn verstrekt, heeft Van Birgelen Webdesign m.h.o.n Website-4U het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4.4 Van Birgelen Webdesign m.h.o.n Website-4U is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Van Birgelen Webdesign m.h.o.n Website-4U is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheden of onvolledigheid voor Van Birgelen Webdesign m.h.o.n Website-4U kenbaar behoorde te zijn, omdat opdrachtgever hem hierover rechtstreeks had geïnformeerd.
4.5 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in meerdere fases zal worden uitgevoerd kan Van Birgelen Webdesign m.h.o.n Website-4U uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 5
Contractsduur; uitvoeringstermijn
5.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.
5.2 Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Van Birgelen Webdesign m.h.o.n Website-4U derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 6
Wijziging van de overeenkomst
6.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
6.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Van Birgelen Webdesign m.h.o.n Website-4U zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen.
5.3 Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties heeft, zal Van Birgelen Webdesign m.h.o.n Website-4U de opdrachtgever hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Van Birgelen Webdesign m.h.o.n Website-4U daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium ten gevolge heeft.
5.4 In afwijking van lid 3 zal Van Birgelen Webdesign m.h.o.n Website-4U geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Van Birgelen Webdesign m.h.o.n Website-4U kunnen worden toegerekend.

Artikel 7
Geheimhouding
7.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 8
Intellectueel eigendom
8.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 6 van deze voorwaarden behoudt Van Birgelen Webdesign m.h.o.n Website-4U zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
8.2 Alle door Van Birgelen Webdesign m.h.o.n Website-4U verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Van Birgelen Webdesign m.h.o.n Website-4U worden verveelvoudigd, openbaargemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.
8.3 Van Birgelen Webdesign m.h.o.n Website-4U behoudt zich tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9
Opzegging
9.1 Beide partijen kunnen te allen tijden de overeenkomst opzeggen, mits de opzegging schriftelijk en met reden omkleed geschiedt. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste een maand in acht te nemen.
9.2 In geval van tussentijdse opzegging heeft Van Birgelen Webdesign m.h.o.n Website-4U naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van het honorarium, met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden, het voordeel dat de opdrachtgever daarvan heeft en de grond van de opzegging.
9.3 Indien Van Birgelen Webdesign m.h.o.n. Website-4U ook uw domeinnaam en hosting pakket heeft verzorgd, dient deze uiterlijk 3 maanden voor de eerste registratiedatum schriftelijk te worden opgeheven. Indien de opzegging korter dan 3 maanden voor de eerste registratiedatum ligt is de opdrachtgever verplicht de kosten voor het extra jaar volledig te betalen.

Artikel 10
Ontbinding van de overeenkomst
10.1 De vorderingen van Van Birgelen Webdesign m.h.o.n Website-4U op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
- indien na het sluiten van de overeenkomst aan Van Birgelen Webdesign m.h.o.n Website-4U ter kennis gekomen omstandigheden Van Birgelen Webdesign m.h.o.n Website-4U goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
-indien Van Birgelen Webdesign m.h.o.n Website-4U de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
10.2 In de hierboven genoemde gevallen is Van Birgelen Webdesign m.h.o.n Website-4U bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst te beëindigen, één en ander onverminderd het recht van Van Birgelen Webdesign m.h.o.n Website-4U schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11
Gebreken; klachttermijnen
11.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 10 werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen dertig dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Van Birgelen Webdesign m.h.o.n Website-4U.
11.2 Indien een klacht gegrond is zal Van Birgelen Webdesign m.h.o.n Website-4U de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever kenbaar te worden gemaakt.

Artikel 12
Honorarium
12.1 Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of overeengekomen geldt het lid 2 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3, 4 en 5 van dit artikel.
12.2 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief 19% BTW, reisuren, reis- en verblijfskosten.
12.3 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Van Birgelen Webdesign m.h.o.n Website-4U, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
12.4 Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW, reisuren, reis- en verblijfskosten.
12.5 Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

Artikel 13
Betaling
13.1 Betaling dient te geschieden binnen de gestelde betalingstermijn op de factuur. Na het verstrijken van de gestelde betalingstermijn is de opdrachtgever in verzuim. Zodra de opdrachtgever in verzuim is getreden ontvangt de opdrachtgever tweemaal een herinnering. Mocht aan de herinneringen geen gehoor worden gegeven, dan wordt de opdrachtgever in gebreke gesteld. Mocht de opdrachtgever dan nog niet tot betaling overgaan, dan zal zijn/haar website zonder voorafgaande aankondiging offline worden geplaatst. Vanaf het moment van in verzuim treden kan over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 4,5% per maand in rekening worden gebracht. Op het moment dat de website offline wordt geplaatst, wordt de opdrachtgever per email geïnformeerd dat zijn/haar website offline staat wegens achterstallige betalingen. Zodra de betaling van zowel het factuur bedrag als van alle door Van Birgelen Webdesign m.h.o.n. Website-4U gemaakte kosten geheel zijn voldaan, wordt de website weer online geplaatst. Van Birgelen Webdesign m.h.o.n. Website-4U kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade welke opdrachtgever als gevolg van en gedurende het offline zijn van de website lijdt.
13.2 In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
13.3 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.


Artikel 14
Gemaakte kosten
14.1 Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer verplichtingen, dan komen alle redelijke ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 15
Overmacht
15.1 Tijdens de overmacht worden de verplichtingen van Van Birgelen Webdesign m.h.o.n
Website-4U opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Van Birgelen Webdesign m.h.o.n Website-4U niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn beiden partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval verplichting tot schadevergoeding bestaat.
15.2 Indien Van Birgelen Webdesign m.h.o.n Website-4U bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is Van Birgelen Webdesign m.h.o.n Website-4U gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geld echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 16
Copyright
16.1 Al het door Van Birgelen Webdesign m.h.o.n Website-4U vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Van Birgelen Webdesign m.h.o.n Website-4U niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites of producten dan waarvoor het oorspronkelijk bedoeld is.
16.2 Het eigendom van door Van Birgelen Webdesign m.h.o.n Website-4U verstrekte ideeën, concepten of (proef)ontwerpen blijft volledig van Van Birgelen Webdesign m.h.o.n Website-4U, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. In het laatste geval kan Van Birgelen Webdesign m.h.o.n Website-4U hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Van Birgelen Webdesign m.h.o.n Website-4U gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
16.3 Van Birgelen Webdesign m.h.o.n Website-4U behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. 
 
Artikel 17
Aansprakelijkheid
17.1 Voorzover Van Birgelen Webdesign m.h.o.n Website-4U bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop zij weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Van Birgelen Webdesign m.h.o.n Website-4U op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook, voortkomend uit deze relaties met Van Birgelen Webdesign m.h.o.n Website-4U of het verbreken ervan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Van Birgelen Webdesign m.h.o.n Website-4U.
17.2 Van Birgelen Webdesign m.h.o.n Website-4U is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal. De opdrachtgever dient zich er van te vergewissen dat door de opdrachtgever aangeleverd materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van copyright van derden.
17.3 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Van Birgelen Webdesign m.h.o.n Website-4U slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Van Birgelen Webdesign m.h.o.n Website-4U voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

Artikel 18
Toepasselijk recht
18.1 Op elke overeenkomst tussen Van Birgelen Webdesign m.h.o.n Website-4U en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.


Dowload hier onze Algemene Voorwaarden als .pdf bestand.

Indien u niet de beschikking heeft over Acrobat® Reader® om de PDF files te openen, kunt u deze gratis downloaden: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html